Throwback Thursday: Whistler Bike Park, 12 Years Ago

Bryson Martin, Jr. Crankworx, 2009

Bryson Martin, Jr. takes on one of the manmade sections of trail at Whistler Bike Park during the Crankworx festival in 2009.
(Photo: John Ker/MBA)

CrankworxdestinationsDownhillMountain Bike Actionplaces to rideWhistler